Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - VOORWERP EN TOEPASSINGSGEBIEDEN

1.1. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de “Algemene voorwaarden”) bepalen de rechten en plichten van partijen in het kader van de verkoop van producten ( hierna de “Producten”) via de internet website liquid-kurk.be (beschikbaar op het adres liquid-kurk.be - hierna genoemd de “Website”) op het Belgisch, Nederlands en Luxemburgs grondgebied. De huidige algemene voorwaarden beheren elke

verkoop van producten uitgevoerd op de website.

1.2. De algemene voorwaarden worden afgesloten tussen, enerzijds Liquid-Kurk ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0775.361.778, met maatschappelijke zetel Hemeldonk 5/101, 2200 Herentals, België, hierna genoemd de “Verkoper”, en anderzijds de persoon die de website wenst te raadplegen en er een aankoop op wenst uit te voeren, hierna genoemd de “Gebruiker”. De gebruiker en de verkoper worden hierna samen de “Partijen” genoemd. De partijen komen overeen dat hun relaties exclusief beheerst zullen worden door deze algemene voorwaarden, met

uitzondering van alle voorwaarden die voorafgaand beschikbaar zijn op de website.

1.3 Elke bestelling van een product dat wordt aangeboden op de website (hierna genoemd de “Bestelling”) veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handgeschreven handtekening (vanwege de gebruiker).

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, wordt eraan herinnerd dat de bekrachtiging van de bestelbon, zoals nader bepaald in artikel 5 van de algemene voorwaarden, een elektronische handtekening uitmaakt die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening en die de totaliteit van de bestelling en de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen in uitvoering van de genoemde bestelling bewijst.

 

ARTIKEL 2 – BESCHRIJVING EN BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN

2.1 De tot verkoop aangeboden producten zijn deze die zich met een beschrijving van hun essentiële kenmerken op de website bevinden, op de welbepaalde dag en moment waarop de site wordt geraadpleegd door de gebruiker en binnen de perken van de beschikbare stock. De verkoper zal alle redelijke middelen aanwenden om de beschikbaarheid van producten in “Real time” weer te geven op de website maar kan niet aansprakelijk worden gehouden om een bestelling van een gebruiker te voldoen

indien een product niet meer beschikbaar zou zijn.

2.2 Afbeeldingen, teksten en andere beschrijvende elementen die de producten toelichten, maken geen deel uit van het contractueel toepassingsgebied. Indien deze afbeeldingen en/of teksten een verkeerd kenmerk weergaven, kan de aansprakelijkheid van de verkoper niet in het gedrang komen. Deze laatste verbindt zich ertoe de beste inspanningen te leveren ten einde zo snel mogelijk de fouten of weglatingen

te verbeteren eens hij hierover werd ingelicht.

 

ARTIKEL 3 – AANKOOPPRIJS EN KOSTEN VOOR DE VOORBEREIDING EN VOOR DE LEVERING

3.1 Aankoopprijs van een Product

De prijs van elk product wordt weergegeven op de website (hierna de “Aankoopprijs”) in EURO, BTW inbegrepen. Deze prijs geldt in België, Nederland en Luxemburg en behelst de kosten van de voorbereiding en de levering indien de bestelling meer bedraagt dan 850 euro.

3.2  Niettegenstaande het voorgaande hebben wij het recht om ten allen tijde de prijzen aan te passen om zo nodig een stijging van onze eigen kosten te compenseren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een kostenstijging door : (i) een prijsstijging van de grondstoffen, goederen of diensten nodig om de goederen te produceren alsook een stijging van de prijs van onze eigen leveranciers m.b.t. goederen die wij aan de klant moeten leveren, met inbegrip van een stijging van de personeelslasten; (ii) veranderingen in het type, het ontwerp, de kwaliteit, de verpakkings-, verzendings- en leveringswijzen of andere specificaties met betrekking tot de goederen in de offerte of de orderbevestiging; (iii) volumetekorten en (iv) onverwachte gebeurtenissen waarover wij redelijkerwijze geen controle hebben en die de uitvoering van de overeenkomst door ons bemoeilijken.

3.3 Leveringskosten

De vennootschap houdt zich het recht voor een bedrag voor extra kosten toe te voegen in overleg met de gebruiker indien het gaat over een contractueel akkoord of speciale leveringen naar landen buiten Benelux.

 

ARTIKEL 4 – BESTELLINGSMODALITEITEN

4.1 Om een bestelling te plaatsen, dient de gebruiker zich in te registreren op zijn gebruikersaccount en het formulier in te vullen dat op de website beschikbaar is. Hij zal er voornamelijk alle inlichtingen vermelden die noodzakelijk zijn om hem te identificeren, en in het bijzonder zijn naam, voornaam en leveringsadres en btw-nummer. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de mededeling van foutieve gegevens. Na invulling van het inlogformulier, wordt de gebruiker verzocht de bestelling af te sluiten door op “Bestelling plaatsen” te klikken, waarbij de gebruiker huidige algemene voorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt, zijn bestelling definitief bevestigd en zich ertoe verbindt het gehele verschuldigde bedrag te betalen, zijnde de aankoopprijs;

4.2 De verkoper zal elke bestelling bevestigen door verzending van een e-mail aan de gebruiker binnen de 24 uur na bestelling en dit naar het door de gebruiker opgegeven adres bij het openen van zijn gebruikersaccount (hierna “Bestelling bevestiging”). De bestelling bevestiging zal onder meer melding maken van de gegevens van de verkoper, de datum van de bestelling, het bestelde product, de aankoopprijs, het leveringsadres en –modaliteiten, de modaliteiten het recht op herroeping (zoals voorzien in artikel 7 van de algemene voorwaarden) en de gegevens van de klachtendienst en de dienst na verkoop.

De door de verkoper opgeslagen gegevens, evenals de bestelling bevestiging vormen het bewijs van de contractuele relaties tussen de partijen.

4.3 De verkoper houdt zich het recht voor om elke bestelling of levering te weigeren of te annuleren in geval van (i) een bestaand geschil met de gebruiker, (ii) de gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een vorige bestelling of (iii) een weigering van de toestemming vanwege de bankinstellingen van de betaling met kredietkaart.

In dat geval kan de aansprakelijkheid van de verkoper in geen geval in het gedrang komen.

4.4 De klant kan een bestelling of een opdracht slechts annuleren bij aangetekende brief en tot zolang de voorbereidingen van de door ons uit te voeren werken of te leveren prestaties niet zijn aangevat en/of tot zolang de door ons te leveren of te gebruiken goederen nog niet zijn besteld of nog niet in productie zijn gegaan. Ingeval van annulering verbindt de klant zich ertoe binnen acht dagen na annulering een verbrekingsvergoeding te betalen, die forfaitair wordt begroot op 20 % van het totale bedrag van de opdracht of de bestelling, met dien verstande dat wij door alle middelen van recht desgevallend de reële schade kunnen bewijzen indien deze meer bedraagt. Éénmaal de voorbereidingen van de door ons uit te voeren werken of te leveren prestaties zijn aangevat en/of de door ons te leveren of te gebruiken goederen zijn besteld of in productie zijn gegaan, kunnen wij geen enkele annulatie meer aanvaarden.

4.5 Bij elke bestelling wordt een samenvatting van de bestelling mee verzonden in de mail van bevestiging van bestelling.

 

ARTIKEL 5 – BETALINGSMODALITEITEN

De betaling van aankopen geschiedt ofwel door middel van een kredietkaart, bancontact, PayPal of overschrijving. Bij de bevestiging van de bestelling, kiest de gebruiker één van de voorgestelde betalingswijzen.

Het (de) bestelde Product(en) blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de aankoopprijs en de kosten die bij de bestelling werden aangegeven.

 

ARTIKEL 6- LEVERING

6.1 De leverings- of uitvoeringstermijn in de offerte, de orderbevestiging of enig ander

contractueel document is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, louter een inschatting en dus niet bindend voor ons. De klant erkent dat de naleving van die leverings- of uitvoeringstermijn afhangt van de tijdige ontvangst van de grondstoffen, goederen en diensten van onze leveranciers en van de noodzakelijke informatie van de klant. Derhalve hebben wij het recht om te allen tijde die leverings-of uitvoeringstermijn aan te passen zonder dat dit de klant recht geeft op enige schadevergoeding of welkdanige compensatie ook.

Vertraging in de levering of de uitvoering kan ook nooit aanleiding geven tot vertragingsboetes, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst in ons nadeel,

tenzij in geval van opzet of zware fout in onzen hoofde.

Elke vertraging in de uitvoering, waarvan wij kennis zouden krijgen, zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht worden aan de klant.

Wijzigingen in de bestelling of de opdracht door de klant hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leverings- of uitvoeringstermijn vervalt.

6.2 De levering wordt uitgevoerd door de Verkoper, overal in België, Nederland en Luxemburg. Bij de levering wordt een verkoop factuur overhandigd aan de gebruiker.

Bij de bevestiging van de bestelling, heeft de gebruiker de keuze tussen verschillende leveringswijzen, ofwel een levering aan een bepaald adres (woonstplaats, arbeidsplaats of andere). Indien de gebruiker opteert voor de levering aan een bepaald adres, zal de verkoper zich naar best vermogen inspannen opdat de bestelling naar dat adres wordt verstuurd binnen enkele dagen na de bevestiging van de bestelling. De bezorger zal zich op dat adres aanbieden tijdens werkdagen tussen 8u en 18u en zal het of de pakje(s) overhandigen aan de geadresseerde of aan elke andere persoon die aanwezig is op dat

adres. In geval van afwezigheid, zal een nieuwe leveringsdatum aangeboden worden. 

In dat geval kunnen bijkomende leveringskosten van de gebruiker worden geëist.

6.3 De overdracht van risico op de gebruiker geschiedt op het tijdstip van levering. Elke levering wordt geacht te zijn voltrokken zodra het product ter beschikking wordt gesteld volgens de door de gebruiker gekozen leveringswijze.

6.4 Het komt de gebruiker toe de verzendingen te controleren bij hun aankomst en alle voorbehouden of klachten te formuleren die gerechtvaardigd zouden lijken, tot zelfs het pakje te weigeren indien het zou kunnen geopend zijn geweest of indien het klaarblijkelijk sporen van beschadiging vertoont. De genoemde voorbehouden en klachten aangaande de levering van de producten dienen rechtstreeks aan

de bezorger te worden gericht via aangetekende brief met ontvangstbewijs binnen de 3 werkdagen volgend op de levering van de producten, met een kopie aan de verkoper.

6.5 De verwachte leveringsdatum is binnen de 30 dagen of gebaseerd op de normale leveringscyclus door de fabrikant leverancier en ook indien de fabrikant leverancier bevestigd of hij het product op voorraad volgt. liquid-kurk.be brengt de consument persoonlijk op de hoogte via e-mail indien dit het geval is zodat de consument zijn akkoord kan geven.

liquid-kurk.be kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien deze verwachte datum niet wordt gehaald.

6.6 Afhaling in ons magazijn

Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.

 

ARTIKEL 7 - HERROEPINSGRECHT

7.1 De klant moet de goederen bij levering onmiddellijk aan een normaal aandachtig nazicht onderwerpen. Elk zichtbaar gebrek of elke niet-overeenstemming (niet-conformiteit) tussen het door de klant bestelde en het door ons geleverde goederen, moet bij de levering of ten laatste 5 werkdagen na de levering, per aangetekende brief, aan ons worden gemeld met een duidelijke omschrijving en foto’s van de vastgestelde problem. Indien de klant zichtbare gebreken of niet-conformiteit niet(tijdig) meldt, aanvaardt hij het geleverde goederen en kan hij ons niet meer aanspreken voor deze gebreken of deze niet-conformiteit.

Wij kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kleurschakeringen op de geleverde goederen.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord worden wij niet geacht kennis te hebben van de specifieke, van het gewoonlijk gebruik afwijkende toepassing die de klant van de

geleverde goederen zal maken en derhalve kunnen wij hiervoor dan ook niet aansprakelijk worden gesteld. Enkel de klant is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de geleverde goederen maakt.

 

7.2 Consumenten of particuliere klanten beschikken over een termijn van 14 dagen na de ontdekking om het gebrek te melden. Elke klacht moet gebeuren door middel van een aangetekende brief. 

Wij kunnen evenwel onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor de

kleurechtheid van de door ons geleverde goederen, nu kleurafwijkingen in de tijd steeds

mogelijk zijn.

7.3 Uitzonderingen op het herroepingsrecht. In bepaalde gevallen kan de ondernemer producten en/of diensten uitzonderen van het herroepingsrecht. Indien de consument over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is

slechts mogelijk voor producten:

l op maakt gemaakt voor de klant, maatwerk of op producten die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

l die gebruikt, beschadigd of niet volledig zijn

l volgens specificaties van de consument vervaardigd zijn of duidelijk voor een specifiek persoon zijn bestemd;

l niet geschikt zijn om te worden teruggezonden in verband met  gezondheidsbescherming of hygiëne waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

l de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

l waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

l overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;

ARTIKEL 8 – WETTELIJKE GARANTIE

8.1 De gebruiker geniet van de wettelijke garantie van de artikelen 1649 bis en volgende van het burgerlijk wetboek, voor elk gebrek aan overeenstemming van zijn artikel bestaande op het tijdstip van levering, indien de gebruiker het gebrek niet kende of er niet redelijkerwijs diende te kennen op het moment van afsluiten van de overeenkomst en indien het zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering. In dat geval kan de gebruiker ofwel de vervanging van het betreffende artikel eisen, zonder kosten, binnen een redelijke termijn en binnen de perken van de beschikbaarheid van

vergelijkbare artikelen, ofwel kan hij een passende vermindering van de aankoopprijs of de ontbinding van de overeenkomst eisen volgens de wettelijk voorziene voorwaarden. De gebruiker zal echter niet de ontbinding kunnen eisen indien het gebrek aan overeenstemming van geringe aard is. Eventueel zal er eveneens rekening worden gehouden met de slijtage die voortvloeit uit het gebruik van het artikel door de

gebruiker sinds de levering.

8.2 De gebruiker dient de verkoper schriftelijk in te lichten van zijn voornemen om beroep te doen op de wettelijke garantie, ten laatste binnen de twee maanden volgend op de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld. De retourkosten van het niet- vereenstemmende artikel zullen gedragen worden door de verkoper voor zover de retour plaatsvindt, hetzij via de postdiensten vanaf België. Deze retourkosten kunnen worden gecrediteerd door middel van een aankoopbon, in mindering te brengen op een volgende

bestelling, of kunnen deel uitmaken van een eventuele terugbetaling.

9.3 De garantie is niet van toepassing op:

l normale slijtage van sommige artikelen;

l gebreken en beschadigingen veroorzaakt door de fout van de gebruiker.

Voor elk verzoek tot informatie of voor elke vraag kan de gebruiker contact opnemen met de verkoper via de contactgegevens, die terug te vinden zijn op de website on het rubriek “Contact”.

ARTIKEL -9. – BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER TEN OPZICHTE VAN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

9.1 De verkoper verzamelt de persoonsgegevens aangaande de gebruikers, die zij hem op de website hebben meegedeeld. Hij verbindt er zich toe deze gegevens niet te verspreiden aan derden. Deze persoonsgegevens zijn vertrouwelijk. Ze zullen enkel door zijn interne diensten worden gebruikt voor de verwerking van bestellingen of met het oog op het versterken en verpersoonlijken van de communicatie, met name via brieven/informatie e-mails, zowel als in het kader van de verpersoonlijking van de website in functie van de vastgestelde voorkeuren van de gebruikers.

9.2 De verkoper verkoopt aldus niet, commercialiseert niet, en verhuurt de inlichtingen aangaande zijn gebruikers niet aan derden. In geval van overdracht of gebruik door derden van persoonsgegevens, verbindt de verkoper zich ertoe vooraf de gebruiker in te lichten ten einde hem toe te laten zijn recht op verzet uit te oefenen. De verkoper kan tevens geconsolideerde statistieken leveren aan vertrouwen derden, met betrekking tot zijn gebruikers, zijn verkopen, zijn uitwisselingsstructuren en zijn informatie op

de website, maar deze statistieken zullen geen enkele persoonsgegeven bevatten. Huidig artikel kan echter niet de overgang of de overdracht van activiteiten aan een derde beletten.

9.3 Overeenkomstig de toepasselijke Europese en nationale wetgeving, kan de gebruiker zijn toegangsrecht tot het gegevensbestand en zijn verbeteringsrecht van de hem aangaande inlichtingen uitoefenen via de sectie ”Persoonlijke gegevens” van de rubriek ”Mijn account”. Hij kan zijn recht van verwijdering uitoefenen voor de hem betreffende inlichtingen door op de website onder de rubriek ”Mijn account”, ”Ik wens mijn uit te schrijven” te selecteren (door e-mail, naam, voornaam en postadres aan te geven), of per schrijven. In overeenstemming met dezelfde wetgeving, heeft de verwerking van nominatieve informatie zoals verzameld op de website, het voorwerp uitgemaakt van een verklaring bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De verkoper werd geregistreerd als

verantwoordelijke voor de persoonsgegevens bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID

De Verkoper gaat enkel middelenverbintenissen aan, voor alle fasen van toegang tot de website, van de bestelling, tot de levering of tot latere diensten.

De aansprakelijkheid van de verkoper kan niet in het gedrang komen voor ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het internet netwerk, met name een dienstonderbreking, een binnendringing van buitenaf of de aanwezigheid van informatica virussen, of van elk feit dat als overmacht wordt gekwalificeerd.

In elk geval kan de aansprakelijkheid van de verkoper, volgens huidige algemene voorwaarden, niet meer bedragen dan een bedrag gelijk aan de betaalde of betaalbare bedragen bij de transactie die aan de oorsprong ligt van de voormelde aansprakelijkheid, wat ook de oorzaak of de vorm is van de vordering in kwestie.

ARTIKEL 11 – INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle elementen van de website, visueel of sonoor, de onderliggende technologie inbegrepen, zijn beschermd door het auteurs-, merken- en octrooirecht en meer algemeen door de intellectuele eigendom zoals door de wet betreffende de databestanden. Zij zijn de exclusieve eigendom van de verkoper. De gebruiker die ten persoonlijke titel over een Internet website beschikt en die op zijn eigen website voor

persoonlijk gebruik een enkele link wenst te plaatsen die rechtstreeks naar de Website doorstuurt, moet verplicht de toelating hiervoor vragen aan de verkoper. Het zal in dat geval niet gaan om een impliciete overeenkomst van toetreding. Daarentegen is elke hypertekst link die doorstuurt naar de Website via de techniek van framing of in-line of deep link formeel verboden. In alle gevallen zal elke link, zelfs stilzwijgend toegelaten, dienen te worden verwijderd op enkel verzoek van de verkoper.

ARTIKEL 12 – CONTACT EN GESCHILLENREGELING

In geval van vragen omtrent zijn aankoop, kan de gebruiker contact opnemen met de verkoper via de contactgegevens die beschikbaar zijn in het rubriek “Contact” van de website van de verkoper. De verkoper verbindt zich ertoe de gebruiker een antwoord te bieden binnen een termijn van maximum 7 werkdagen.

ARTIKEL 13 – NIETIGHEID EN INTEGRALITEIT

Indien één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden als ongeldig worden beschouwd of zodanig verklaard in toepassing van een wet, een verordening of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, behouden alle andere bepalingen hun kracht en draagwijdte. De algemene voorwaarden en de samenvatting van de bestelling overgemaakt aan de gebruiker, maken een contractueel geheel uit en maken de integraliteit uit van de contractuele betrekkingen die hebben

plaatsgevonden tussen de partijen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten, zullen de algemene voorwaarden de bovenhand hebben.

ARTIKEL 14 – BEWIJS

De informaticaregisters, bewaard in het informaticasysteem van de verkoper en zijn partners binnen redelijke perken van veiligheid, worden beschouwd als bewijs van de communicatie, de bestellingen en de betalingen die tussen partijen hebben plaatsgevonden.

ARTIKEL 15 – WIJZIGING

De verkoper houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en zal de nieuwe versie aan de gebruikers meedelen via de website.

ARTIKEL 16 - TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANKEN

De huidige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. Liquid-Kurk heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel/.

ARTIKEL 17 – KLACHTEN

17.1 Heeft u na contact met onze klantenservice nog een klacht? Om deze klacht zo snel mogelijk op te kunnen lossen, adviseren wij u om contact op te nemen via het contactformulier.

Uiteraard is er ook de mogelijkheid om uw klacht schriftelijk in te dienen. Voor een snelle en correcte afhandeling van uw klacht, vragen wij u vriendelijk om de onderstaande gegevens te vermelden:

l Ordernummer. Dit kan u terugvinden in uw bestelbevestiging e-mail.

l uw naam, adres, woonplaats en uw klantnummer of bestelnummer

U kunt uw klacht onder vermelding van de bovengenoemde gegevens opsturen naar:

Liquid-Kurk, Hemeldonk 5/101, 2200 Herentals, België.

Zodra uw klacht is ontvangt U binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via de e-mail een reactie.

.